Важна информация при смърт

Денонощна погребална агенция, София

Тук сме събрали всички важни неща за ваше улеснение и на които да обърнете внимание.

Какво трябва да знаете?

Смъртен акт

Обслужващата агенция, има правомощията да предостави Свидетелство за смърт, което се използва само за нуждите на погребение или кремация (т.нар. работен екземпляр). Единствено преките наследници на починалия (съпруг/съпруга, деца) могат да получат оригинално свидетелство за смърт (смъртен акт). Това е предприето за ваша защита.

Първият оригинален документ се издава от Актосъставяне, което се намира в администрацията на Централни Софийски гробища. Всяко последващо копие може да бъде издадено от Районната Общинска Администрация, като се изисква адресна регистрация на починалия.

Удостоверение за наследници

След смъртта на ваш близък трябва да изчакате поне 7 календарни дни, преди да отидете до Районната Общинска Администрация за издаване на Удостоверение за наследници.
Това удостоверение се предоставя само на преките наследници (съпруг/съпруга, деца), независимо от това кой е на място.

Отказ от наследство:

Ако някой от наследниците на починалия не желае да приеме наследството от своя починал роднина, може да подаде нотариално заверено “Заявление за отказ от наследство” в Районния съд за наследството (Софийски адрес – бул. „Цар Борис III“ №54).

В този случай трябва да приложи:
1. Смъртен акт
2. Удостоверение за наследници
3. Документ за платена държавна такса

Кредит и/или застрахователна полица

Финансовите институции като банките и застрахователите изискват най-бързо уведомяване след настъпването на събитието. Обикновено този срок е 7 календарни дни от момента на смъртта. Ако починалият има открит кредит, е важно да уведомите банката-кредитодател и застрахователя в най-кратък срок преди изтичането на този период. Всеки от тях трябва да бъде информиран в определения от тях краен срок, за да могат да предоставят необходимата информация и да обработят заявката в срок. Същото важи и за застраховки “Живот”.

За получаване на справка за налични сметки на починалия може да се обърнете към Българската народна банка на адрес ул. Славянска №6 в София. За изготвянето на тази справка се изисква оригинален смъртен акт и удостоверение за наследниците. Справката включва всички видове сметки – депозитни, кредитни и други.

Работодател

1. Задължително трябва да бъде предоставен смъртен акт на работодателя;
2. След това
– Удостоверение за наследници;
– Служебни бележки от банката на наследниците. Това се изисква за да може да се изплати дължимото на покойника;
– Погрижете се да ви уведомят къде е допълнителното пенсионно осигуряване на покойника. Имате срок от 5 години да прехвърлите натрупаната сума.

НОИ

1.Всекидневно Националният осигурителен институт (НОИ) актуализира информацията си относно смъртните случаи, регистрирани от Актосъставяне. В резултат на това, ако починалият е получавал пенсия, тя автоматично се прекратява. За ваше спокойствие е препоръчително да занесете копие от смъртния акт.

2.Би било добре близките на починалия да подадат заявление, удостоверяващо, че няма задължения към НОИ. Такова удостоверение не може да се издаде веднага – необходими са няколко дни.

3.Ако починалият остави вдовица или вдовец и е получавал пенсия, независимо от причината (възраст и стаж/по болест), съпругът или съпругата има право на вдовишка пенсия или допълнителна пенсия. Необходимо е да се попълни официалната бланка на НОИ и да се предоставят смъртният акт и удостоверение за наследници.

4.Ако починалият има деца и е получавал пенсия, независимо от причината (възраст и стаж/по болест), децата имат право на наследствена пенсия. Това право важи до 18-годишна възраст или до 26-годишна възраст при условие, че продължават да учат и могат да докажат това с необходимите документи. Попълва се официалната бланка на НОИ и се предоставят смъртният акт и удостоверението за наследници.
*Дори при отказ от наследство отново имате право на вдовишка пенсия/добавка и наследствена
пенсия за децата

5.Националният осигурителен институт предоставя еднократна помощ при смърт на осигурено лице, което е било на трудов договор в момента на смъртта.

Социално подпомагане

Еднократна помощ при смърт на близък – в районното подразделение на СП се подават документите:
1.Удостоверение за доходите
2.Нотариален акт/Договор за
наем
3.Смъртен акт и Удостоверение за наследници

Имущество

1.След когато загубите близък, е важно да се погрижите за имуществото, за което той/тя е плащал/а данъци (като например апартаменти, вили или застроени парцели). Необходимо е да осигурите прехвърлянето на имотите към законните наследници. Това изисква да действате в рамките на 6 месеца, за да избегнете евентуални административни глоби. След смъртта на близък, необходимите документи (като нотариален акт, кадастрална скица, смъртен акт и удостоверение за наследници) трябва да бъдат представени първо в съответната данъчна служба, а после в посочената районна община. Ако решите да промените нотариалния акт, трябва да подадете документите в съответната агенция по вписванията.

Има възможност имотът да бъде записан само на един от наследниците, но предварително трябва да са подготвени нотариално заверени Декларации за отказ/съгласие от останалите наследници.

2. Важно е да имате предвид, че всеки имот има свои сметки за електричество, вода и отопление. Не забравяйте да се свържете със съответните доставчици, за да актуализирате титуляра на сметката.

3. Когато става въпрос за прехвърляне на автомобил, не забравяйте да носите със себе си големия и малкия талон, валидна застраховка “Гражданска отговорност” и документите за платен данък – срок 1 месец. Необходимо е всички наследници да присъстват. Имайте предвид, че колата може да бъде прехвърлена на един от наследниците, но е необходимо предварително да се подготвят нотариално заверени декларации за отказ или съгласие от страна на останалите наследници. И не забравяйте да уведомите застрахователите, за да актуализират собственика в анексите за застраховките.

Абонаменти

Необходимо е да прекратите всички абонаментни услуги, които вече няма да използвате, но продължават да изискват плащане на месечна такса или абонамент.

Такива услуги могат да бъдат договорите с мобилните оператори, кабелните телевизии, банковите институции и други. За да извършите тези промени, ще ви бъдат необходими документите: смъртен акт, удостоверение за наследници, присъствието на всички наследници лично с техните лични карти, и ако някой наследник липсва, той трябва да предостави нотариално заверено пълномощно за този случай (приложимо за банковите сметки).

Необходима грижа

1. ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ: При грижите за гробното място след погребението, наследниците на починалия стават отговорни за поддръжката му. Според правилата за гробищните паркове и погребалната дейност на територията на определената община, близките трябва да осигурят чистотата на мястото (забранено е засаждането на дървета и големи храстоподобни растения) и околните алеи или пътеки.

– Ново гробище: Веднага след погребението близките могат да получат информация от гробищния парк за адреса на гробното място – парцел, ред и номер. На 40-ия ден след смъртта се извършва оценка. В рамките на една година след смъртта на починалия, трябва да бъде поставен траен надгробен знак (паметник), без изискване за материал. Санитарното време, през което гробното място не може да бъде разкопано за ново погребение, е 8 години (за урни не важи). В този период не се заплащат такси. Преди изтичането на срока е препоръчително да се заплати таксата за продължаване на ползването (за 15 години или безсрочно), за да се запази правото на ползване на гробното място.

– Старо гробище: Първият, който се погребва в старо гробно място, става собственик на него (не е важно кой го е закупил). За погребение във вече използвано гробно място се изискват няколко условия:

1. Изтичане на санитарния срок от 8 години след последното погребение на мястото.
2. Познаване на адреса на гроба – гробищният парк, парцелът, редът и номерът на гроба (запазването на квитанцията за плащане е препоръчително).
3. Притежание на валидни права за ползване на гроба (плащане на срочни или безсрочни такси за ползване). IV. Доказване на роднинската връзка между първият погребан в гроба и починалия в момента (чрез Удостоверение за наследници на първия погребан).
*Погребването на трети лица в гробното място е възможно само с явното съгласие на всички наследници.

2.КРЕМАЦИЯ – след кремацията, урната може да бъде положена:

В обикновено гробно място: Тук изискванията са сходни с тези при обикновено погребение – собственикът трябва да има валидни права за ползване на гроба и да може да докаже родство с починалия.
– В урново гробно място: Тези места са предназначени само за урни и изискванията са същите като при обикновеното гробно място.
– В урнова касета или ниша: При този вариант, за първото полагане се заплаща такса за вечни времена и за изработването на паметна плоча. При последващи полагания се изисква единствено доказателство за родство.

3.НЕКРОЛОЗИ
След приключването на изпращането на Вашия близък, ние осигуряваме безплатно изготвяне на некролози.

Свържи се с нас

Свържи се с нас по всяко време на денонощието на нашият денонощен номер или по електронната ни поща.

→ Телефонни номера:

Денонощен номер: 0700 166 02 / 02 9963056
Мобилен номер: 0877 126665

→ Електронна поща:

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/